Converto F.A.Q. - đang xây dựng- you ask we reply

Ở đây chúng tôi đăng câu trả lời cho hầu hết các câu hỏi.not ready. under construction.